Relaxzorg Twente

Enschede & Rijsen

WMO-WLZ-Zorg

De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking hulp, voorzieningen en ondersteuning krijgen. Met het wetvoorstel voor de Wmo 2015 wordt een aantal huidige AWBZ-taken naar de gemeenten overgeheveld. Belangrijk punt van de overheveling is dat gemeenten een integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn moeten nastreven.

Nieuw in de Wmo:

 • Begeleiding – Voor mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven en door middel van begeleiding zelfstandig kunnen wonen.
 • Beschermd wonen- bij beschermd wonen gaat het altijd om woongroep en is bedoeld voor mensen met een psychische aandoening, die niet zijn opgenomen in een instelling maar ook niet zelfstandig kunnen wonen.
 • Mantelzorgcompliment- Dit was een zogeheten financieel ‘extraatje’ wat mantelzorgers jaarlijks kregen. Echter is dit budget nu overgedragen aan de gemeenten die het op eigen wijze kunnen invullen. Dit kan dus ook in natura vorm.
 • Respijtzorg- wordt een geheel met mantelzorgondersteuning. Daarbij moeten de gemeenten de jaarlijkse mantelzorgcompliment vormgeven dit hoeft niet per se in de vorm te zijn van een financiële bijdrage.

De bovengenoemde taken zijn afkomstig uit de AWBZ. Ook zijn de bestaande inkomenseisen voor huishoudelijke hulp aangescherpt.

Mensen hebben aanspraak op zorg vanuit de Wlz als zij vanwege een:

 • somatische aandoening of beperking
 • psychogeriatrische aandoening of beperking
 • verstandelijke handicap
 • lichamelijke handicap
 • zintuiglijke handicap
 • Blijvend behoefte hebben aan:
 • permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel; of
 • 24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat de cliënt, om ernstig nadeel te voorkomen,
 • door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname bij zelfzorg nodig heeft, of
 • door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft
 • De zorg kan uit de volgende elementen bestaan:
 • Verblijf in een instelling
 • Overbruggingszorg
 • Partneropname
 • Hotelmatige diensten
 • Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
 • Behandeling (inclusief medische zorg van algemene aard)
 • Vervoer voor begeleiding of behandeling.

De zorg kan in natura zonder of met verblijf worden geleverd , met een volledig pakket thuis of persoonsgebonden budget(PGB). Heeft u al een WMO of WLZ indicatie ontvangen ? Dan kan RelaxZorg snel starten om u te begeleiden.